VIAQUA
STREET STREET

Popis výrobku

  Ocelová svodnice vody VIAQUA STREET 100B je určena pro odvodňování dopravních staveb. Je vhodná pro instalaci v místech s nižší intenzitou zatížení (C 250 kN) a kde vyhovuje nižší odvodovací profil. Pro plné zatížení (standartní provoz ) a maximální odvod vody doporučujeme velikost 120 - D400 kN.
  Typ VIAQUA STREET má dvojitým ohybem zesílenou nájezdovou hranu.
  Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábku nevyžaduje svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu (typ I dle ČSN EN 1433).
  Žlabový profil svodnice vyrobený z 4 mm silné oceli S235JR+N v kombinaci se stabilizačními patkami z 8 mm silné oceli dále vyztuženými příčnými vzpěrami splňuje únosnost C 250 kN (25 t).

Technický výkres

STREET
LAB
3,0 m666 mm500 mm
3,5 m833 mm500 mm
4,0 m1000 mm500 mm
4,5 m875 mm500 mm
5,0 m1000 mm500 mm
5,5 m900 mm500 mm
6,0 m1000 mm500 mm
-nad 6m délky je svodnice dělená a spojená spojkou

-žlab profilovaná ocel tloušťky 4 mm
-světlá šířka 100 mm, světlá výška 90 mm
-nájezdová hrana žlabového profilu zesílená dvojitým ohybem
-stabilizační patky ocel tloušťka 8mm x šíře 60mm celková délka patky 500 mm, stabilizační patky jsou dále vyztuženy trojúhelníkovou vzpěrou
-svodnice je svařena z dílčích segmentu umožňujícím rozsah standardního dělení délek po 500 mm. Spojovací sváry jsou provedeny v plném průvaru ( průřezu profilu) , z vnitřní strany neomezují průtok
-způsob provedení , použitá technologie a jakost svarů profilu, patek nijak neomezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice

Technicko obchodní informace

Název výrobku:VIAQUA STREET 100B
Třída únosnosti:C 250
Průtočný profil (š x v ):100 mm x 90 mm
Přepravní rozměry š x v x d:500 mm x 102 mm x délka 2 m-6 m
Hmotnost :15 kg/ bm

Dodávané délky:
Standardní délka dodávaných svodnic je od 2 m do 6 m s dělením po 0,5 m . Na přání (za příplatek) lze upravit svodnici na požadovaný atypický délkový rozměr.
U svodnic delších než 6 m (maximální běžná přepravovaná délka) je svodnice ukončena spojkou která umožňuje spojit a zajistit proti příčnému posuvu žlabové profily vůči sobě.
Povrchové úpravy a barvy:
Standardně se svodnice dodávají bez povrchové úpravy. Svodnice lze dodat s povrchovou úpravou žárový (ponorným) pozinkováním .
Na přání lze dodat svodnice s Duplexní povrchovou úpravou tj. žárově zinkováno a následně lakováno odolnými barvami v odstínech RAL.
Statické údaje:
Dle ČSN EN 1433 se jedná o typ I tj. svodnice nevyžaduje dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu .
Únosnost svodnice– D 400 vychází z ČSN EN 1433 , na základě vypracované statické expertizy se stanovením mezní únosnosti , zatříděním do třídy únosnosti.
Hydraulické parametry:
Průtočný profil : 120 mm x 110 mm = 13200 mm2

Projektové zásady

Výběr místa a rozmístění svodnic:
Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace , s ohledem na spád komunikace četnost a intenzitu srážek a hydraulické parametry vozovky a odvodnění.
Dle ČSN 73 6109 o závislosti na podélném sklonu polní cesty se doporučuje navrhnout žlábky v těchto vzdálenostech od sebe
6%40m-60m
8%35m-50m
10%25m-40m
12%22m-32m
14%18m-28m
15%14m-25m
Hydraulický výpočet:

Dle ČSN 73 6109
Za základ se bere neredukovaná intenzita 15-ti minutového deště s periodicitou 2 roky. Průtoky lze stanovit zpravidla použitím metody čísel odtokových křivek CN. popř. podle ČSN 75 6101 a dalších normativních dokumentů.
Při hydrotechnickém výpočtu se použije Chezyho rovnice:
vypocet
z toho pak největší průtokové množství
kde
vrychlost vody v m/s
Qnávrhové průtočné množství v m3/s
Sprůtočná plocha
Crychlostní součinitel, stanoví se dle Manninga ze vztahu C= 1/n.R1/6
Oomočený obvod
Jpodélný sklon dna v %
nsoučinitel drsnosti v Manningově vztahu pro výpočet C
Rhydraulický poloměr (R=S/O)
Stanovení potřebné délky svodnice:

Svodnice instalujeme přibližně 20-30 stupňů proti ose vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice.
Obecně lze pro stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířka vozovky + cca 1,5 -2 metry na odvod vody přes krajnice.

Třídění (klasifikace) únosnosti dle použití:
Zařazení odvodňovacích žlábků souvisí s místem jejich osazení.
Dle EN 1433
A 15: plochy výlučně pro pěší a cyklisty
B 125: chodníky, pěší zóny, parkování a stání osobních automobilů i v patrech
C 250: odvodňovací žlábky u obrubníků, nepojížděné zpevněné krajnice a podobně
D 400: vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel.


unosnosti

S ohledem na bezpečnost zejména jednostopých vozidel a cyklistů se svodnice neinstalují do zatáček.

Projekční podklady

Projekční podklady, vzorové listy užití včetně elektronických výkresů (DXF) zasíláme projektantům a projekčním firmám na vyžádání.

Příklad označení výrobku

Každá svodnice je v souladu s ČSN EN 1433 označena nerezovým štítkem s údaji o typu, velikosti a únosnosti.

unosnosti

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je vždy vystaveno na konkrétní dodávku svodnic VIAQUA.Standardně je zasíláno elektronickou formou a na vyžádání písemně.

unosnosti

Výrobní provedení

VIAQUA STREET 100B

Standardní provedení

VIAQUA STREET 100BS

Provedení s jedním uzavřeným čelem (např. pro šípové kladení)

VIAQUA STREET 100BZ

Provedení žárově pozinkované

VIAQUA STREET 100BZS

Provedení s jedním uzavřeným čelem (např. pro šípové kladení),žárově zinkované

ocelové odvodňovací žlábky